Imák

Fegyverünk és pajzsunk ezekben az időkben az ima, az Istennel való kapcsolattartás személyes beszélgetéseink vagy kötött imák által. Sok kezdeményezés lát napvilágot az interneten is, amely közös imára szólít fel minket azonos időben, különböző helyeken. Találsz itt verset, imát nagyböjtre is, ill. a koronajárvány idejére.


Imádkozzunk közösen!

A Kalász - az SZMCS lelki közössége minden hétfőn új imaszándékkal jelentkezik, melyet az SZMCS Facebook-oldalán is közlünk. Kérünk, foglaljátok imáitokba ezt a szándékot, ezzel is erősítve cserkészszövetségünket és hitünket!

Taizé imaórák

Rendszeresen közvetítenek élőben imaórákat a franciaországi Taizéből az alábbi Facebook-oldalon. Az aktuális időpontokról szintén az oldalon tájékozódhattok.

Gyónás és áldozás

A gyorsan és gyakran változó vírushelyzet miatt a legbiztosabb, ha a saját lelkipásztorotoknál érdeklődtök a szentségek vételének ügyében. Alkalmas imákat bármilyen ok miatt adódó szükséghelyzetre alább találtok.

Ima a tökéletes bánat fölindításához

Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp ... [itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom, legyetek velem! Ámen.

Ima a lelki áldozáshoz

A lelki áldozás (lat. communio spiritualis) az áldozás egyik módja, amikor fizikai módon nem tudja valaki magához venni az Oltáriszentséget, de lelkileg mégis elnyerheti a szentáldozás kegyelmeit. Fontos azonban tudni, hogy a lelki áldozásra ugyanúgy fel kell készülnie a hívőnek, mint egyébként a rendes szentáldozásra, vagyis a kegyelem állapotában kell lennie. Aki valamilyen súlyos bűn miatt nem járulhat egyébként szentáldozáshoz (pl. Rendezetlen házasság miatt), az lelki áldozást sem tud végezni.


Uram Jézus Krisztus, hiszek Benned, imádlak Téged és szeretlek Téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy Veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és végy lakást benne örökre! A mi Urunk Jézus Krisztus Teste őrizzen meg engem az örök életre! Köszöntelek, ó Jézus az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen.

Imák a Szentlélekhez

Litánia a Szentlélekhez


Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

Mindenható örök Isten

Irgalmazz nekünk!

Jézus, az élő Isten Fia, világ megváltója

Ments meg Uram minket!

Atya és Fiú Lelke, örök Szeretet

Szentelj meg minket!

Szentháromság egy Isten

Hallgass meg minket!


Szentlélek Isten, az Atyával és a Fiúval egy

Jöjj el közénk!

A szerető és irgalmas Atya ígérete

Jöjj el közénk!

A Mindenekfölötti ajándéka

Jöjj el közénk!

Adományok forrása

Jöjj el közénk!

Lelkek kenete

Jöjj el közénk!

Szent tűz

Jöjj el közénk!

Égő szeretet

Jöjj el közénk!

Igazság Lelke

Jöjj el közénk!

Bölcsesség és értelem Lelke

Jöjj el közénk!

Tanács és erő Lelke

Jöjj el közénk!

Ismeret és jámborság Lelke

Jöjj el közénk!

Az Úr félelmének Lelke

Jöjj el közénk!

Az ima ajándékának Lelke

Jöjj el közénk!

A bűnbánat és bizalom Lelke

Jöjj el közénk!

Szelídség és engedelmesség Lelke

Jöjj el közénk!

Béke és türelem Lelke

Jöjj el közénk!

Szerénység és tisztaság Lelke

Jöjj el közénk!

Vigasztaló Lélek

Jöjj el közénk!

Szentté tevő Lélek

Jöjj el közénk!

Az Úr Lelke, aki mindeneket megtöltesz

Jöjj el közénk!

Csalatkozhatatlan Lélek

Jöjj el közénk!

Istengyermekség Lelke

Jöjj el közénk!

Szentlélek Isten

Jöjj el közénk!

Szentlélek Úr Isten

Hallgass meg minket!

Gyújtsd lángra szívünkben szereteted tüzét

Hallgass meg minket!

Tégy minket erőssé és kitartóvá a hitben

Hallgass meg minket!

Vezess minket parancsaid útján

Hallgass meg minket!

Add, hogy engedelmeskedjünk indításaidnak

Hallgass meg minket!

Taníts meg minket imádkozni és imádkozz bennünk

Hallgass meg minket!

Segíts egymást szeretnünk és elviselnünk

Hallgass meg minket!

Végy körül minket szeretettel és irgalommal testvéreink iránt

Hallgass meg minket!

Kelts bennünk utálatot a gonosszal szemben

Hallgass meg minket!

Vezess minket a jócselekedetek gyakorlásában

Hallgass meg minket!

Vértezz föl az erényes életre

Hallgass meg minket!

Te légy örök jutalmunk

Hallgass meg minket!


Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!

Küldd el nekünk Szentlelkedet!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!

Áraszd lelkünkbe Szentlelked adományait!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!

Add nekünk a bölcsesség és jámborság Lelkét!

Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd be híveid szívét!

És gyújtsd bennünk lángra isteni szereteted tüzét!


Könyörögjünk.

Urunk, a Te Szentlelked lángoljon fel bennünk, világítson és tisztítson meg bennünket!

Árassza ránk égi harmatát és tegye gyümölcsözővé jócselekedeteinket!

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, Aki Veled él és uralkodik

a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Ámen.

Szentlélek hívó ima

Jöjj Szentlélek Úristen és töltsd be lelkemet a Te Lelkeddel.
Járja át lelkemet a Te kegyelmed és annak hét ajándéka.
Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a Szeretetláng iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka.
Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária Szeplőtelen Szíve szeretetének lángolásával.
Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária Szeplőtelen Szívét átjárta és betöltötte.
Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetláng lobogjon benne most és mindörökké.

Ámen.

A Szentlélek segítségül hívása

Mennyei Király, Vigasztaló,
Igazságnak Lelke,
ki mindenütt jelen vagy
és mindeneket betöltesz,
minden jónak kútfeje és az életnek megadója,
jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytől,
és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Szentlélek Úristen, ki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származol, ki mindenható vagy és egylényegű az Atyával és Fiúval, szívem alázatosságában leborulva imádlak és az angyalokkal, és szentekkel magasztallak Téged. Neked köszönöm, hogy a szent keresztségben Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé lettem. Te vagy minden természetfölötti kegyelem forrása és bőkezű adományozója. Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.

Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.

Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az isteni titkokat üdvösen megértsem.

Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset megismerjem, és a jót válasszam.

Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértősei között, mindenkor hozzád ragaszkodjam. Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.

Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljak neked, parancsaidat és sugallataidat hűségesen betartva Uramnak, Istenemnek egész szívvel szolgáljak.

Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.

Jöjj Szentlélekisten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erősíts meg a keresztény erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké. Ámen

TOVÁBBI IMÁK

Imádság Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért

Istenünk, Irgalmas Atyánk! Fiad, Jézus megdicsőített Téged abban az órában, amikor a kereszten felmagasztalták, amikor egészen a Te kezedbe adta önmagát, majd kiárasztotta híveire a Szentlelket és megnyitotta az irgalom és a kiengesztelődés forrását.

Hálát adunk Neked hűséges szolgádért, Esterházy Jánosért, aki egész szívével követni akarta Krisztust a Te akaratodra való ráhagyatkozásban és az emberek szolgálatában tekintet nélkül származásukra. Példát adott az igazság és a szeretet hirdetésében, megvalósításában, valamint abban, hogy vállalta élete keresztjeit és feláldozását az őt üldözőkért is.

Irgalmas Istenünk, dicsőítsd meg nevedet János szolgád boldoggá avatása által is, hogy az ő keresztény életpéldája, valamint szenvedése és halála megerősítse Közép-Európa nemzeteit a Te üdvözítő akaratod teljesítésében, Krisztus követésében és küldetésének folytatásában, Vele egyesülve az Eucharisztiában és Szűz Mária, a Béke Királynője anyai oltalma alatt.

Istenünk, János szolgád közbenjárására kérünk, add meg nekünk a kegyelmet, hogy [...], és áraszd ki Szentlelkedet, növeld a hitet, a reményt és a szeretetet a családokban, a keresztény közösségekben és a népek körében, különösen Közép-Európa nemzeteiben, hogy Veled és Benned egymással kiengesztelődve, a múlt sebeiből meggyógyulva bátran teljesítsük küldetésünket, a Te irgalmas szereteted Országát terjesztve, ami egyedül ad örök életet és boldogságot, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


MKPK által jóváhagyott magyar nyelvű változat.


---


Modlitba o beatifikáciu Božieho služobníka Jána Esterházyho a uskutočnenie jeho duchovného odkazu


Bože, milosrdný Otče, ďakujem Ti za Tvojho verného služobníka Jána Esterházyho. Celý svoj život nasledoval Tvojho syna Ježiša Krista. Tvoju vôľu videl v službe pre ľudí, bez ohľadu na ich spoločenský či politický pôvod a v angažovaní sa za šírenie kresťanských princípov v našej spoločnosti.


Všemohúci Bože, prosíme ťa, dopraj nám milosť, aby sme mohli uctievať Tvojho služobníka Jána na oltári. Aby príklad jeho kresťanského života i svedectvo obety jeho utrpenia a smrti posilňovali národy strednej Európy, pri plnení Tvojej vôle.


Na príhovor Tvojho služobníka Jána, prosím o vypočutie mojich prosieb ................... .


Skrze Krista, nášho Pána.


A nagyszombati érsekség által rövidítve jóváhagyott, szlovák nyelvű változat


Katolikus katekizmus gyermekeknek

Sacra Gymnastika

Keczely Károly atya által megalkotott Sacra Gymnastika, azaz „Áldott torna”, melyet ő maga talált ki, rajzolt le, szövegezett meg, áldását adta minden tornázóra és bocsátott a rendelkezésünkre kb. 15 évvel ezelőtt, azon indokkal, hogy állunk, térdelünk, sokat imádkozunk, de keveset mozgunk, s hogy az imákat ne kelljen abbahagyni, az egyszerű és mindenki által elvégezhető tornagyakorlatok közben egy Miatyánkot és tíz Üdvözlégy Máriát mondunk el. A rajzok és a szentírási helyek önmagukért beszélnek!

Szkennelve lejjebb találjátok az egyes tornagyakorlatok számozását, címét, bibliai részt, a rajzot s leírást küldeni, de röviden összefoglalva:

Isten jelenlétébe helyezzük magunkat az N-N jelű fohásszal, Nyakkörzés és közben magunkban egy Miatyánkot mondunk el, sőt, mindent magunkban mondunk, mert hangosan imádkozva nem lehet tornászni.

1. Kis terpeszben előre és hátra (amennyire tudunk!) hajlunk, mintegy leborulás Isten előtt (magunkban egy Üdvözlégyet mondunk el, kb 5-6x hajolunk meg úgy, hogy egymás után kétszer lefelé és kétszer felfelé)

2.Guggolás és felállás (Nem ülünk a gonoszok székében) közben ima

3. Szívünk kitárása Isten felé karhúzogatással történik, a mellkasunk előtt a behajlított, vízszintes könyökű karunkat kétszer húzogatjuk és a kinyújtottat is

4. Lábmosás. Kis terpeszben a jobb és a bal bokánkhoz érintjük a kezünket, aki ügyes nem hajlítja be a térdét…

5.Isten fölöttünk tartja a kezét: kis terpeszben állunk, egyik kezünk csípőn, a másik, a rajz szerint, óvón a fejünk felett. (Nekem ez a kedvencem!)Két mozdulat után cseréljük a kezünket, miközben mondjuk az Üdvözlégyet és a Zsoltár szakaszon elmélkedünk.

6.A kötelességünket kaszáló mozdulattal mutatjuk be az Úrnak: egyik kezünk oldalt kinyújtva, másik a mellkasunk előtt behajlítva, két húzogatás után csere.

7. Az igaz élet útját járjuk: lábemelgetés felváltva, behajlított térddel, ki mennyire tudja.

8. A kísértés ellen mindenki beláthatja legjobb a derékkörzés( Mt 6,13)

9. A jóra hajlás (Sir 7, 23) ugyancsak derékkörzéssel érhető el, ld. a két rajzot. (Lehet azonban a derékkörzéseket is balra és jobbra felváltva végezni mindkét esetben, sőt a gyakorlatok felcserélhetők, én pl. legvégül szoktam az 5. rajzon láthatót végezni!)

10.Az engedelmességet karhúzogatással igazoljuk, fel és le mozgatjuk a testünk mellett párhuzamosan kinyújtott karjainkat, miközben a 10. Üdvözlégy Máriát is elmondjuk.

A befejezéshez az N- N jelű elmélkedést használva magunkban dicsőítjük Istent, egyébként, ahogy a Rózsafüzér végén szoktuk is, jobbra-balra végzett nyakkörzés közben mondjuk a befejező imákat.

Ajánlott reggel és este vagy amikor csak alkalmunk van rá!

A tornagyakorlatok ábrái egyben letölthetők itt.

Tánc-meditáció

A Szent Szív Társaság nővéreinek táncos imája az alábbi linken érhető el:

https://youtu.be/4HHK1Peacjw

A Világosság Útja

A Via Lucis-t, azaz a Világosság Útját a húsvéti időszakban bármikor végezhetjük a keresztúti imádsághoz hasonló módon. Az egyes stációk között húsvéti énekeket énekelhetünk.

Az alábbi Világosság Útját a katolikus.hu oldal közölte, de IDE kattintva egy fiatal felvidéki lány elmélkedését olvashatják - a Világosság Útját fiatalos szemszögből.


Bevezető imádság

A feltámadt Krisztusban, aki a mi üdvösségünk, járjuk be imádságos lélekkel a világosság útját. A reményre nyitott szívvel fogadjuk a Feltámadott minden ajándékát. Ő, aki az élet Ura, világosítsa meg világunkat és adjon nekünk erőt, hogy békességszerzők és Isten országának építői lehessünk. Könyörögjünk! Istenünk, értünk meghalt és feltámadt Fiadban a remény megingathatatlan szikláját akartad nekünk adni. Áraszd ránk az igazság és a világosság Lelkét, hogy bizalommal járjuk életünk útját, s mindig hordozzuk halandó testünkben a feltámadás bizonyosságát. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


ELSŐ ÁLLOMÁS: JÉZUS FELTÁMAD A HALÁLBÓL

Ének: SzVU 86,1/ÉE 112,1: Dicsőség, szent áldás, tisztesség


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Mt 28,1-7

Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme, tudtotokra adtam.

Mindenható, örök Isten, add, hogy nagy bizalommal járuljunk atyai jóságodhoz a húsvéti szent időben, amikor oly bőkezűen nyújtod kegyelmed ajándékait. Kiszabadítottál minket a tévelygés homályából, engedd, hogy egyre jobban ragaszkodjunk hitünk szent igazságaihoz. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


MÁSODIK ÁLLOMÁS: A TANÍTVÁNYOK ÜRESEN TALÁLJÁK A SÍRT

Ének: SzVU 86,2/ÉE 112,2: A halál és élet harcra szállt


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 20,1-9

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, s nem tudni, hova tették.” Péter és a másik tanítvány elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. De a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, s látta a gyolcsot, de nem ment be. Nem sokkal később Péter is odaért, bement a sírba és ő is látta az otthagyott gyolcsot meg a kendőt, amellyel a fejét befödték. Ez nem a gyolcs közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Most már a másik tanítvány is bement, aki először ért oda a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették az Írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik az Úr feltámadásának kegyelmi erejét megismertük, a szeretet Lelkének erejével új életre támadjunk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


HARMADIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT MEGJELENIK MÁRIA MAGDOLNÁNAK

Ének: SzVU 86,3/ÉE 112,3: Mit láttál, szent asszony a sírnál?


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 20,11-18

Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították: „Asszony, miért sírsz?” „Mert elvitték Uramat – felelte –, s nem tudom, hová tették.” E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, amint ott állt, de nem tudta róla, hogy Jézus. Jézus megkérdezte: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki: „Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal.” Jézus most nevén szólította: „Mária!” Erre megfordult, s csak ennyit mondott: „Rabboni”, ami annyit jelent, mint „Mester”. Jézus ezt mondta neki: „Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez és vidd nekik hírül: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti 16 Istenetekhez.” Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat, s ezt mondta nekem.”

Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


NEGYEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT TALÁLKOZIK AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOKKAL

Ének: SzVU 89,1/ÉE 111,1: Krisztus, virágunk


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Lk 24,13-19.25-27

Ketten közülük még aznap elindultak egy Emmausz nevű helységbe, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi távolságra feküdt. Az eseményekről beszélgettek. Ahogy beszélgettek, tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett, és csatlakozott hozzájuk. De szemük képtelen volt felismerni. Megszólította őket: „Miről beszélgettetek itt az úton?” Elszomorodtak, megálltak. Aztán az egyik, akit Kleofásnak hívtak, hozzá fordult: „Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban.” „Micsoda?” – kérdezte. „A názáreti Jézus esete – felelték –, aki próféta volt, hatalmas tettben és szóban az Isten és az egész nép előtt.” Erre így szólt: „Ó, ti balgák, milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a próféták jövendöltek. Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla írtak.

Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az örök életet. Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, aminek beteljesülését megígérted. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


ÖTÖDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT EGYÜTT ÉTKEZIK AZ EMMAUSZI TANÍTVÁNYOKKAL

Ének: SzVU 89,2/ÉE 111,2: Ki feküdt sírban


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Lk 24,28-35

Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.” Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől. „Hát nem lángolt a szívünk – mondták –, amikor beszélt az úton és kifejtette az Írásokat?” Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Ott együtt találták a tizenegyet s társaikat. Azzal fogadták őket, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel a kenyértöréskor.

Urunk, Istenünk, állj segítségeddel házad népe mellett, és viseld gondját jóságosan. Részesíts egyszülött Fiad feltámadásában mindnyájunkat, akiknek megadtad a hit kegyelmét. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


HATODIK ÁLLOMÁS: FELTÁMADOTT MEGJELENIK AZ APOSTOLOKNAK

Ének: SzVU 89,3/ÉE 111,3: Felkele fényünk


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Lk 24,36-43

Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: „Miért ijedtetek meg, s miért támad kétely szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam! Én vagyok. Tapogassatok meg és lássatok! A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van.” Ezután megmutatta nekik kezét és lábát. De örömükben még mindig nem mertek hinni és csodálkoztak. Ezért így szólt hozzájuk: „Van itt valami ennivalótok?” Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle. Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal követnek téged.

Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívből ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


HETEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT HATALMAT AD A BŰNÖK MEGBOCSÁTÁSÁRA

Ének: ÉE 96,1: Az Isten igaz napja ez


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 20,19-23

Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak, bár a zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. Belépett, megállt középen és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

Kérünk, mindenható Istenünk, tégy minket a feltámadt Úr erejének hirdetőivé, hogy egykor teljes valóságában elnyerjük a feltámadás ajándékát, amelynek zálogát megadtad nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


NYOLCADIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT MEGERÔSÍTI TAMÁS HITÉT

Ének: ÉE 96,2: Hitetlen hite visszatér


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 20,24-29

A tizenkettő közül az egyik, Tamás vagy melléknevén Didimusz, nem volt velük, amikor megjelent nekik Jézus. A tanítványok elmondták: „Láttuk az Urat!” De kételkedett: „Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem.” Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok, s Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett, megállt középen, és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” Aztán Tamáshoz fordult: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás fölkiáltott: „Én Uram, én Istenem!” Jézus csak ennyit mondott: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.”

Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket, Krisztusban hívőket az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen


KILENCEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT MEGJELENIK TIBÉRIÁS TAVÁNÁL

Ének: ÉE 98,1: Krisztus feltámada mind ő nagy kínjából


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 21,1-9.13

Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál. Így jelent meg nekik: Együtt volt Simon Péter, Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kánából való Natanael, Zebedeus fiai, s még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: „Megyek halászni.” „Veled tartunk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. De a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt mondta nekik: „Vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, s ott majd találtok.” Kivetették a hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsat láttak s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is.

Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent Igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


TIZEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT ÁTADJA PÉTERNEK A LEGFŐBB HATALMAT

Ének: ÉE 103,1: Úr Krisztus feltámadott, ránk malasztja áradott


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Jn 21,15-17

Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

Mindenható Istenünk, te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


TIZENEGYEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT ELKÜLDI TANÍTVÁNYAIT A VILÁGBA

Ének: SzVU 90/ÉE 106: Örvendetes napunk támadt


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

Mt 28,16-20

A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.”

Istenünk, te a nemzetek meghívásával mindenkor gyarapítod Egyházadat. Oltalmazd szüntelen segítségeddel azokat, akiket a keresztvízzel tisztára mosol. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


TIZENKETTEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT FELMEGY A MENNYBE

Ének: SzVU 95/ÉE 118: Krisztus a mennybe fölmene


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

ApCsel 1,6-11

Az egybegyűltek megkérdezték Jézust: „Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” „Nem tartozik rátok – felelte –, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


TIZENHARMADIK ÁLLOMÁS: A TANÍTVÁNYOK MÁRIÁVAL EGYÜTT VÁRJÁK A MEGÍGÉRT SZENTLELKET

Ének: SzVU 259/ÉE 126: Jöjj, Szentlélek Úristen


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

ApCsel 1,12-14

Erre az Olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.

Mindenható Istenünk, add, hogy felragyogjon fölöttünk dicsőséged fénye, és Szentlelked világossága bátorítsa azok szívét, akik kegyelmedből újjászülettek. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


TIZENNEGYEDIK ÁLLOMÁS: A FELTÁMADOTT ELKÜLDI A SZENTLELKET

Ének: SzVU 102,1-2/ÉE 124: Szentlélek Isten, szállj le ránk


V. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged!

F. Mert szent feltámadásod által életet adtál a világnak.

ApCsel 2,1-6

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek.

Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Befejező imádság

Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ének: SzVU 87/ÉE 100: Föltámadt Krisztus e napon.

Forrás: https://katolikus.hu/

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

BEVEZETÉS:

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.

Ezután öt tized következik: mindegyik egy nagy és tíz kis szemből áll.

NAGY SZEMEKRE:

Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

KIS SZEMEKRE:

Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!

BEFEJEZÉSRE (az öt tized után – háromszor):

Szent Isten, szent erős Isten, szent, halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Végén:

Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus! Áldj meg és védj meg minden jóakaratú embert ezen a világon. És mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jóakaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy Téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek és soha el ne hagyjanak. Engedd, kérünk, hogy a Te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen.

ITT hanganyagot is találsz, végigvezetnek téged az imán.

Mindannyian egyenlőek vagyunk és ezt a vírus sem változtatja meg. A Vatikán legújabb, járvány idején hozott rendelete szerint a koronavírus-fertőzöttek is teljes búcsút nyerhetnek és lehetőségük van az általános feloldozásra. Add tudtára mindenkinek, hogy ne csak testünk, de lelkünk is gyógyulhasson! A rendelet és a búcsúk további részleteiről ITT olvashatsz.

Húsvétvasárnap

Nyíladozik már a sír...
Készül már az angyal...
Megbontja a világ szennyét
a virradó hajnal.

Heged sokszáz szörnyű seb,
öt marad ott jelnek.
Zár a pokol, nyílik az ég,
vége szerepeknek.

Láthat aki vaklelkű,
hallhat a süket szív.
Örök jókat gyűjthetsz mától,
készen áll a nagy híd.

Elhullhatsz bár ezerszer,
állj föl mindahányszor!
Van már út, min visszatalálj,
vár az égi pásztor.

Ő az Út, hív: keress fel!
Óvón fényli merre.
Bűnök árán épült úton
fölmehetsz a mennybe. DM

Negyven nap

Negyven nap még velünk, feltámadtan.
Mit nem adnék egy pillanatáért.
S kik ott lehettek vele mindenben,
mindegyikük álmáért őrt állnék. DM

Harmónia

Az egyensúlyozás a legnagyobb tudás.
A csöppentett mérték minden pillanaton,
mosolyon, szón, könnyön, áradaton.
Virágnyílás, újrarügyezés.
Termésbontás, magteremtetés,
elhullajtás, újraéledés.
A létezésnek valóban mondható élet a harmónia.
Indul a gondolat, érik a tett, célt ér és múlttá lesz.
És újra indul, pillanatonként.
Meddig engeded?
A szívverés görbéjének szélei a határ.
Kiegyenlíteni a megjelenő mértéktelenséget
akár kívülről, akár belülről érkezik.
Tenni a harmóniát a megváltás.
Mélyből felemelni,
magasról földre szállni,
üreset megtölteni,
telit szétosztani.
Eget földre hozni,
földet égbe zárni.
Ez a boldogság. DM

Hagyj csodákat

Lásd a földet,
Nézz az égre.
Szárnyalj messze
Körbenézve.
Éld az álmod,
Álld az élted.
Hagyj csodákat,
Ha itt véged. DM

Világmegváltó irgalom

Irgalom, az irgalom,
csak irgalom maradna!
És nem lehetne semmi folt,
csak Irgalom, s az anyja.
Így belefúlna Kegyetlen
az irgalom vizébe,
mert nem szólsz vissza,
nem gyalázol poklok sűrűjébe.
Csak irgalmazz a bűnösnek,
ha te, vagy bárki más az.
És minden bűnre válaszod
az irgalom, alázat.
Ha szembeköp és ráncigál
és hazugságot terjeszt,
és saját magad ellen fordít,
pokol tüzét gerjeszt,
te csendben csak és biztosan
az irgalomhoz nyúlva,
Istenre hagyd a vétkeket
és ne lépj rá az útra
min járni hív a harc, a rossz,
hogy társaként kezeljen,
hogy becsapjon,
hogy igazságod láttatni ne merjen.
Hát irgalmazz neki
és ezzel győztél minden gondon,
mert irgalmad az égig fénylik
szótlanul is. Mondom.
Hisz´ Isten tartja számon
minden gondolatnyi terhed.
Az irgalom, az Irgalom
egész világot ment meg. DM

Élő kapcsolat Jézussal

Találkozz a velünk lakó élő Jézussal! Kattints IDE az élő közvetítésért, 0-24 élő kapcsolat.

A templomok bezárása óta megszűnt a lehetőség, hogy a szentostyában, az oltáriszentségben velünk lakó Jézussal találkozhassunk, csendes perceket tölthessünk vele. Ennek kiemelt formája a szentségimádás, amikor a pap kiteszi az oltárra Jézus testét és nyílt kapcsolatba kerülhetünk vele. Ilyenkor különféle imákat, kéréseket, hangos, közös imádságot és imádást végezhetünk. Mivel most nem lehetünk jelen az ilyen alkalmakon valóságosan, ezért azt a rendkívüli lehetőséget kínáljuk itt, hogy 0-24 órában bármikor kapcsolatba kerülhettek a szentségi Jézussal, aki valóságosan jelen van velünk minden templomunk oltárszekrényében. Ehhez az állandó élő közvetítéshez egy lengyelországi örökimádás kápolnában csatlakozhatunk. Fontos tudni, hogy csakis az élő közvetítésben van a szentség kegyelmeinek kiáradása. Csak az élő kapcsolatban lehetséges, hogy az áldások hatásai ugyanolyan módon történhetnek meg, mintha ott lennénk valóban. A felvételről való visszanézés már nem élő kapcsolat, ezért az imádás, a Jézussal való beszélgetés, magánimádság elvégzése kizárólag élő közvetítésben valóságos. Ugyanez vonatkozik a szentmisék élő közvetítésére. Köszönjük az EWTN katolikus világtelevíziónak ezt a csodás lehetőséget! Készülj föl, szedd össze magad! A nap bármely órájában csak kattints IDE és máris Jézus előtt leszel! Vár téged, tudja hogy érkezel.

Virrassz Jézussal! (imádságos-énekes összeállítás Nagycsütörtökre)

Virrassz Jézussal!

Az alábbi elmélkedést nagycsütörtök estéjére ajánljuk. Nagycsütörtökön az utolsó vacsorára emlékezünk - az Oltáriszentség és papság megalapítására, Jézus elárultatására és elfogatására. Bővebben az ünnepről ITT olvashatsz.

Virrasszunk együtt Jézussal az Olajfák hegyén!


Ének:

Ó, hallg meg, Uram, ó, halld meg imám:

Hívlak, jöjj, válaszolj!

Ó, hallg meg, Uram, ó, halld meg imám:

Jöjj és figyelj reám!


Hangolom lelkem hegedűjét

Egész lelkemmel el akarok merülni Isten végtelen mélységében és mérhetetlen bölcsességében.

Teljesen egyedül vagyok…

Senki sem zavar....

Gondolataim sem vonhatnak más felé…, a hétköznapok hajszája, sok gondja távol… Most van időm.

Egyéb dolgom nincs, mint itt lenni.

Érzem az istenközelség békéjét, amely eltölt, mint lélek a testet.

Közel az Isten…

Benne élek…, benne mozgok…, benne vagyok…

Ő ad energiát, gondolatokat sugall, erőt belőle meríthetek.

Uram, Istenem! Add, hogy minden szándékom és tettem tisztán a te ügyedet és dicsőségedet szolgálja!


Ének

Virrassz még és imádkozz még!

Jézussal ébren virrassz az éjben!


Krisztus áldozata

Nagycsütörtök este Krisztus a hagyományos vacsora után új áldozatot alapított, az újszövetség áldozatát.

Mindannyiunk nevében az egyetlen, legkedvesebb áldozatot ajánlotta fel Istennek: saját magát.

Egyszerre akart áldozatot bemutató pap és áldozat lenni. A kenyeret átváltoztatta testévé, a bort vérévé.

Már az utolsó vacsora termében áldozatot ünnepeltek vérontás nélkül, és ez teljesedett be nagypénteken vérontással. Krisztus magát adta oda tanítványainak eledelül, és úgy egyesült velük, hogy áldozatát együtt - ők benne, vele és általa - ajánlhassák föl Istennek.

Így mutatta meg nekünk végtelen szeretetét.


Dsida Jenő

Nagycsütörtökön

A szél suhogva borzong

az olajfa-lombokon.

A kanyargós úton, által az erdőn

tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,

véremet italul adtam,

könnyel mostam meg lábaitokat;

Mégis egyedül maradtam. ...

Testvéreim, tanítványaim!

Égignyúló kemény kereszten

holnap megölnek engem!

És ti alusztok, mélyen alusztok!


Gondolj most egészen Krisztusra. Képzeld őt teljesen magad elé. Ott van az Atya jobbján, készen második eljövetelére. Közénk jön azonban akkor is, amikor emlékezetét ünnepeljük. Közénk jön, hogy szeretetét neked ajándékozza, fölfrissítsen, megerősítsen.

Amit Jézus akkor az utolsó vacsorán tett, azt akarja veled most is tenni. Az alábbiakból jobban megérted, ami ezekben a percekben történik.

Uram, Jézus, aki téged lát, az Atyát látja! Hadd lássalak, hadd ragadjalak meg hitemmel! Add, hogy úgy lássalak, ahogy a földön jártál, hogy tudjam, átéljem, ki van a közelemben, akitől szívem megittasodik!

*

Akkor így szólt hozzájuk Jézus: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket. Azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4, 19 kk)

A háló mellől a vámházból hívtad őket, ahol éppen találkoztál velük. Csak ennyit mondtál: Kövessetek engem.

És ők mindent otthagytak, követtek téged…

Most rajtunk a sor. A keresztség óta hívsz bennünket. Így szólsz mindenkihez: jöjj, kövess engem…

Igen, Uram, megalkuvás nélkül, mindenben utánad, csak a te akaratodat, akkor is, ha nehezemre esik.

Hiszek benned, rád bízom magam: vezess engem!

Krisztus, életünk tanítómestere, könyörülj rajtunk!

*

„Sokan utána mentek, és ő mindnyájukat meggyógyította”. (Mt 12, 15)

Körötted tolongott a nép, hogy csak megérinthessen; mert erő áradt belőled, és az meggyógyította őket.

Ugyanaz az erő sugárzik belőled mindmáig minden kor számára. Te változatlan maradtál. Most én is megérintelek…

Milyen szent, hatalmas erők áramlanak belém!…

Krisztus, erőnk és üdvösségünk, könyörülj rajtunk!

*

„Mester, Mester, elveszünk! Fölkelt, s parancsolt a szélnek és a hullámoknak. Erre elült a háborgás, és minden elcsendesedett.” (Lk 8, 24 kk)

Halálos veszedelemből mentetted ki a tanítványokat. Körülöttünk is sokszor tombolnak a gonoszság viharai. Te tudsz nekik parancsolni…

Krisztus, a világ minden hatalmának Ura, könyörülj rajtunk!

*

„De ő megfogta kezét, és emelt hangon felszólította: Leány, kelj föl! Erre visszatért a lelke, és rögtön fölkelt.” (Lk 8,54 kk)

Ahogy Jairus lányát megérintetted, úgy érints meg engem is!…

Ahogy neki új életet adtál, adj nekem is!… A te teremtő és gondviselő hatalmad által élek…

Krisztus, élet és halál Ura, könyörülj rajtunk!

*

„Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttán azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Jézus kinyújtotta a kezét, és megfogta. Te kishitű – vonta kérdőre –, miért kételkedtél?” (Mt 14, 29 kk)

Péter hitt benned. Ezért tudott a vízen járni. Te tartottad őt hitének erejével.

Hiszek benned, Uram, és te fönntartasz engem! Bízom benned…

Péter kételkedett, és süllyedni kezdett. Uram, ne engedj kételkednem, különben elsüllyedek!

Péter nem merült el. Megmentetted őt. Ha én is süllyedni kezdenék, Uram, kérlek, ments meg engem! Bízom benned!…

Urunk és megmentőnk, könyörülj rajtunk!

*

„Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, arca ragyogott, mint a nap, ruházata pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény.” (Mt 17, 1–2)

Megmutatta apostolainak dicsősége ragyogását. Péter látta ezt, föllelkesült és fölöttébb boldog volt.

Ezzel a dicsőséggel vonulj be az én szívembe is!…

Uram, jó veled lenni! Uram, maradj nálam! Milyen boldogságot készítettél számomra az égben! Engedd, hogy eljussak hozzád!…

Krisztus, minden dicsőség Ura, könyörülj rajtunk!

*

Mária „odaült az Úr lábához, és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott, végezte a házi teendőket.” (Lk 10, 39)

Te beszéltél, Mária hallgatta. Beszélj hozzám, hallgatlak!… Milyen boldogan ülnék lábadhoz…

Márta pedig érted dolgozott. Mily örömest hoznám eléd mindenemet, s neked adnám, hogy szívesen légy velem!

Uram, maradj velünk!…

Krisztus, jóságos Mester, könyörülj rajtunk!

*

„Utánament két vak, s egyre azt kiáltozta: Dávid fia, könyörülj rajtunk!… Megérintette a szemüket, és így szólt: Legyen hitetek szerint! Nyomban megnyílt a szemük.” (Mt 9, 27 kk)

Éjszaka sötétség borult rájuk, s te visszaadtad szemük világát.

Még vak vagyok szereteted és a mennyei dolgok számára. Nyisd ki szememet, gyógyítsd meg vakságomat! Adj hívő és látó szívet!…

Krisztusunk, Igazság és Világosság Ura, könyörülj rajtunk!

*

Jézus, „kiment a hegyre imádkozni. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte.” (Lk 6, 12)

A világ alszik, a tanítványok is alszanak. Te virrasztasz és imádkozol. Mint a pásztor, őrzöd az alvó világot imáddal. Uram, taníts meg állhatatosan imádkozni!…

Egész nap fáradtál, kimerültél. De minden pihenésnél fontosabb neked az Atya szívén megnyugodni, vele mindent megbeszélni…

Milyen sok megbeszélnivalóm lenne nekem is veled!

Mindent… az egész életemet. Miért teszem oly ritkán?

Krisztus, az imádság Mestere, könyörülj rajtunk!

*

„Ott keresztre feszítették.” (Jn 19, 18)

Véred a földre csepegett. Borzalmas kínok szaggatták testedet órákon át. De te így akartad. Meg akartál váltani bennünket. Minden fájdalmat, minden sebet, mindent értünk, … mindent szeretetből…

Mit tettek kezeid értünk, emberekért, … átszegzett lábad, … töviskoszorús fejed, … elgyötört szíved?…

Minden sebed kiáradó szeretetednek egy-egy forrása, amelyből mindannyian ihatunk. Töltsd meg szívemet ezzel az irántad való szeretettel, ezzel a buzgalommal és odaadással!

Krisztus, áldozati Bárányunk, könyörülj rajtunk!

*

„Akkor majd meglátjuk az Emberfiát, amint felhőn jön nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Lk 21, 27)

Nem veszhet el ekkor egyetlen ember sem, aki téged szeret. De nem menekülhet előled egyetlen gonosz sem.

Én is jelen leszek akkor ott, és előtted állok…

Vezess eljövendő napjaimban, éveimben, egész életemben úgy, hogy megállhassak majd színed előtt!

Most rejtve vagy a kenyér színe alatt; egy kis szélfúvás elvihetné a szentostyát. Ennyire leereszkedtél… Akkor azonban kinyilvánítod roppant hatalmadat és dicsőségedet.

Ez lesz uralkodásod, győzelmed és dicsőséged nagy napja. És én már most hozzád tartozom: a Leghatalmasabbhoz. Milyen lenyűgöző, fenséges érzés!…

Krisztus, világ bírája, dicsőség Ura, könyörülj rajtunk!

* * *

Mindenható örök Isten, íme a te egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus áldott szentségéhez járulok; odajárulok, mint beteg az élet orvosához, mint tisztátalan a tisztaság kútfejéhez, mint vak az örök fényesség világosságához, mint szegény koldus a menny és föld Urához.

Kérem tehát végtelen bőséges irgalmasságodat, gyógyítsd meg kegyelmesen az én betegségemet, mosogasd meg undokságomat, világosítsd meg vakságomat, gazdagítsd meg szegénységemet, födözd be mezítelen voltomat, hogy téged, az angyalok kenyerét, a királyok Királyát, urak Urát oly tisztelettel és alázatossággal, oly töredelmes és alázatos szívvel, oly tisztasággal és hittel, oly akarattal és szándékkal vegyelek, amint leghasznosabb a lelkem üdvösségére!

Engedd, én Istenem, hogy ne csak a szentséget vegyem, hanem annak gyümölcsét és erejét is érezzem! Ó, kegyelmes Istenem, add, hogy egyszülött Fiad testét, amelyet Szűz Máriától vett, úgy fogadjam magamhoz, hogy méltó legyek vele titokszerűen egyesülni, és az ő tagjai sorába kerülni!

Ó, szerelmes Atyám, engedd, hogy édes fiadat, akit most utamban lepel alatt akarok magamhoz venni, egykor színről színre, örökkön örökké láthassam, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten mindörökkön örökké! Ámen.

Aquinói Szent Tamás

Ének

Jézus életem, erőm, békém, Jézus társam, örömöm.

Benned bízom, Te vagy az Úr!

Már nincs mit félnem, mert bennem élsz, már nincs mit félnem, mert bennem élsz.

---

Te vagy a fény a szívemben Jézus, add, hogy ne szólhasson bennem a sötét.

Te vagy a fény a szívemben Jézus, Krisztus jöjj, Te vezess utamon!


Mossuk meg egymás lábát…

Húsvétkor minden évben előkerül a lábmosás története. Jézus lehajolt és megmosta tanítványai lábát, mielőtt elküldte őket a világba. Keresztényként kilépve a mai hétköznapokba, talán nekünk is ugyanígy kellene lehajolni embertársainkhoz, hogy megmossuk a lábukat, hisz maga Jézus kérte tőlünk, hogy legyünk szolgája másoknak.

Nem könnyű ez. Ezért ha úgy nem is tudjuk megtenni, mint azt Jézus tette, talán meg tudjuk tenni úgy, mint ahogyan egy édesanya mossa meg a gyermekei lábát minden este lefekvés előtt, – akkor is, ha tudja, hogy újra és újra bepiszkolják majd.

Azoknak az embertársainknak, akik még nem értik Isten igéjét, megmutathatjuk azt a cselekedeteinkkel. Körbevehetjük szeretettel azokat, akik még nem képesek önállóan szeretetet kitermelni magukból.

Meghallgathatjuk a hozzánk fordulókat, megvigasztalhatjuk őket, könnyíthetünk a lelkükön. Segíthetünk nekik lassanként levakarni magukról a világ sarát, hogy megszabadulhassanak tőle.

Ha szükséges, minden nap újra és újra tisztára kell mosnunk a lábukat, amikor találkozunk velük. Nem a fejüket megmosni, ahogyan azt mondani szokás, ha tévútra keveredtek, hanem lehajolni hozzájuk, ahogyan azt Jézus tette a tanítványaival.

Gyengéden, fokról fokra rájuk szappanozni az Úr igazságát és szeretetét, hogy megtapasztalhassák, milyen jó is az embernek tiszta lábakkal lefeküdni, és milyen könnyű tiszta lábakkal járni, amikor a világ szennye már nem tapad meg a lábainkon és nem húzza le azt.

Nem szabad ellankadni ebben a szolgálatban soha. Akkor sem, amikor látjuk, hogy valaki, akit tegnap már lecsutakoltunk, ma megint jön ugyanazokkal a terhekkel megrakodva, ugyanúgy beszennyezve magát. Ne keseredjünk el, hiszen egy édesanya is szó nélkül újra meg újra tisztára csutakolja a maszatos gyermekeit, annak ellenére, hogy tudja, holnap megint ez lesz.

Nem szabad azt gondolni, hogy meddő munka az egész. Mert eljön a nap, amikor testvérünk a testi éhségét és szomjúságát már csillapította, és mégis belső hiánytól szenved, mert szomjúságát a világi dolgok már nem tudják csillapítani. Akkor pedig megmutathatjuk neki a lelki táplálékok és az imádság élő vizét. Megtaníthatjuk különbséget tenni testi és lelki éhség között, hogy ne csatangoljon el ilyenkor földi vágyakat csillapítani, mert a lelke az, ami éhes.

A mai világban a dolgunk talán a lábmosással valóban “csak” annyi, hogy folyamatosan szolgáljuk azokat a felebarátainkat, akiket Isten a közelünkbe küld. Ne lankadjunk el soha, akkor sem, ha a felszínen nem látunk eredményt, mert mindig van eredmény és Isten a láthatatlanban is látja azt.

Csak ott kell lenni alázattal, és tenni, amire Jézus tanított, mindegy, mit kapunk cserébe. Mert aki elszegődik az Úr szolgálatába, annak többé nem kell hálát vagy viszonzást várnia a felebarátaitól, hiszen ő Istennek cselekszik és a jutalmát is Tőle kapja meg.


Ének

Ahol szeretet és jóság, ahol szeretet, ott van Istenünk.

(Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.)


Urunk lelki gyötrelmei

„Akkor tehát, abban a legszörnyűbb órában ott térdelt a világ Megváltója, istenségének védőpajzsát letéve, hívó szavára váró angyalainak vonakodó seregét elbocsátva, és kitárt karokkal oda tartotta minden bűntől csupasz mellét a Rá támadó ellenségnek – ellenségének, akinek lehelete is pusztító kór, és ölelése haláltusa.

Ott térdelt, mozdulatlanul és némán, míg az aljas és iszonyatos szörnyeteg az emberi igazságtól mocskos lepelbe burkolta lelkét, hogy az tapadjon oda szíve fölé, és a szenny hatoljon be tudatába, furakodjon be elméjének minden érzékeny pórusába, és erkölcsi leprával fertőzze, míg csaknem annak érzi magát, ami Ő valójában nem lehet soha, s amivé ellensége Őt tenni hasztalan szerette volna. Ó, borzalom!

Mikor nem ismert Önmagára, és úgy érezte magát, mint bármelyik alávaló és hitvány bűnös, mert homlokát kiverte a romlás véres verejtéke, mely szakadt róla, és végig csurgott testén, egészen köntösének szegélyéig! Ó, borzalom!

Mikor úgy kellett éreznie, mintha keze és lába, ajka, szíve s Gonosz testrészei lennének, és nem Istené! Ez a két, egykor ártatlan, de most tízezer véres gaztettől vöröslő kéz lenne az Isten szeplőtlen Bárányának keze? Ez a két – imádságok, könyörgések és áldások helyett szitkokat szóró, istenkáromlástól és ördögi tanoktól eltorzult – ajak lenne az Ő ajka? És ezek az Ő szemei, melyeket megszentségtelenít a bálványok igézete, meg az a sok csúf káprázat, amelyekért az ember elhagyta imádandó Teremtőjét? Fülébe dáridó és acsarkodás lármája zúg, szíve megfagy a kapzsiságtól, kegyetlenségtől és hűtlenségtől.

Emlékezetét terheli a bűnbeesés óta a világ minden táján elkövetett, valamennyi bűn: a hajdani óriások gőgje, az öt város bujasága, Egyiptom megátalkodottsága, Bábel becsvágya és Izrael gúnyos hálátlansága. Jaj, ki ne ismerné a gyötrelmeit egy olyan kísértő gondolatnak, amelyik minden elutasítás ellenére, újra meg újra visszatér, ha már el nem csábíthat, hát háborgasson. Vagy azt az érzést, mikor valami undorító és émelyítő kényszer telepszik rá a képzeletre, vagy azt a fajta, akarva-akaratlanul hordozott, rossz emléket, amelytől hasztalan szeretnénk egyszer s mindenkorra megszabadulni.

Ilyen és hasonló ellenségek hada vesz körül Téged, Áldott Úr, millió számra jönnek, seregestül, akár a sáskák vagy a gyapjaslepke hernyói, vagy a fáraó ellen küldött dögvész, legyek és békák. Ott nyüzsög körülötted az élők és holtak, a még meg sem születettek, a kárhozottak és üdvözültek, a Te néped és az idegenek, a bűnösök és a szentek minden bűne. Ott vannak a számodra legkedvesebbek is, a Te szentjeid és a Te választottaid, a Te három apostolod, Péter, Jakab és János is, de nem, mint vigasztalók, hanem mint vádlók, mint Jób barátai, „port szórván az ég felé”, és átkokat a Te fejedre.

Egy valaki nincs közöttük, egyetlen egy, aki nem érintett a bűnben, mert Téged csak ő vigasztalhatna, és ezért nincs jelen. Ő ott lesz majd kereszted közelében, de itt, a kertben el van szakítva Tőled. Ő egész életében társad és meghitt bizalmasod volt, aki harminc éven át tiszta, szent gondolatokat cserélt, és együtt elmélkedett Veled, de ártatlan füle meg nem hallhatná, és szeplőtlen szíve be nem fogadhatná azt a rémképet, ami most Téged kísért.

Ez a világ hosszú története, melynek súlya alatt csak Isten nem roppan össze. Elvetett remények, megszegett eskük, kioltott fények, kigúnyolt intelmek, elszalasztott alkalmak, becsapott ártatlanok, konok ifjak, legyöngült öregek, visszaeső bűnösök, legyőzött igazak. Zavaros tévhitek, pusztító szenvedélyek, dölyfök kevélység, a szokás hatalma, a lelkiismeret furdalása, nyomasztó gondterheltség, emésztő szégyenérzet, keserves csalódottság és végső kétségbeesés, megannyi kegyetlen és szánalmas szégyenpírtól vöröslő arcok, a gonosz készséges szolgáinak sötét tekintete, most mindez ott van Előtte, Körülötte és Benne.

Vele van ahelyett a kimondhatatlan békesség helyett, amely emberi lelkét fogantatásának pillanatától betöltötte. Rátört mindez, mi minden, csak nem a sajátja, és Ő úgy kiált az Atyához, mintha a tettes volna, és nem az áldozat.

Haláltusája bűntudattal és lelkiismeret-furdalással terhes. Bűnbánatot tart, és szentgyónást végez, megbánást tanúsít, mégpedig végtelenül őszintébbet, mit az összes szent és miden bűnbánó együttvéve, mert Ő az Egyetlen Valódi Áldozat, az értünk nyújtott egyedüli Elégtétel, az igazi Bűnbánó, aki minden csak nem bűnös.

Kimerülten emelkedik fel a földről, és fordul szembe az áruló sötét árnyékként közeledő bandájával. Szembe fordul és lám, a köntösét és a lábnyomát vér borítja. Honnan jönnek a Bárány szenvedésének ezek az első zsengéi? Katonakorbács még nem érinthette vállát, a hóhér szögei sem kezét és lábát. Testvéreim, az Ő idejét megelőzve ontott itt vért igen, és haláltusáját vívó emberi lelke volt az, mely átszakítva testének vázát, kiontotta azt.

Szenvedése belülről indult. Az a meggyötört Szív, a gyöngédség és szeretet székhelye végül természetét meghaladó hévvel kezdett el verni „ a nagy mélység alapjai megrendültek”, a vörös folyamok bőséges áradata átszakította az erek csatornáit, és a bőr pórusain áttörve, sűrű harmatként gyöngyözött egész testén, majd súlyos cseppekbe gördült végig rajta, és átáztatta a földet.”


Ének

Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen

A soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz.

Gyújts éjszakánkba fényt, hadd égjen

A soha ki nem alvó tűz, a ki nem alvó tűz!


Szól az Úr

Szól az Úr: Gyermekem, hogy kedvemben járj, nem szükséges sokat tudnod; elég, ha engem igazán szeretsz! Beszélj velem egészen bizalmasan, akár a legmeghittebb barátoddal!

Van talán valakid, akit ajánlani szeretnél? Hogy hívják szeretteidet, testvéreidet, barátaidat, elöljáróidat? Mindegyiket nevén említsd meg, mit szeretnél, hogy tegyek az érdekében? Kérj sokat, igen sokat; én nagyon szeretem a nagylelkű szíveket, akik mások kedvéért magukról szinte megfeledkeznek! Nevezd meg azokat a rászorulókat, akiken segíteni szeretnél; a betegeket, akiket szenvedni láttál; a bűnösöket, akiket megtéríteni szeretnél; azokat, akik ellenszenvvel vannak irántad, s akiket szeretnél megnyerni! Említsd meg kedves halottaidat, s én megenyhítem fájdalmaikat! Mindezekért mondj buzgó imát: figyelmeztess ígéretemre, hogy az én nevemben mondott imádságokat meghallgatom!

Nincs szükséged valami kegyelemre? Ha kedved tartja, készíts hosszú jegyzéket lelki szükségeidről, aztán jöjj, és olvasd fel előttem. Mondd el őszintén, milyen érzékies, büszke, érzékenykedő, önző, gyáva és lanyha vagy!

Szegény gyermek! Ne borzadj vissza; számtalan szent van mennyországomban, akik éppúgy terhelve voltak hibákkal, mint te, de hozzám fordultak, és lassan-lassan megszabadítottam őket.

Kérj bizalommal testi-lelki javakat is; egészséget, értelmet, jó előmenetelt! Én mindent megadhatok, meg is adok, ha lelked üdvösségére hasznos. És mit akarnál éppen most, gyermekem? Hiszen tudod, mennyire a javadat akarom! Nincs kívánnivalód? Mire gondolsz most? Mit szeretnél? Akarnál tenni valamit szeretteidért vagy tán másokért?

Gondolsz-e velem és az én tiszteletemmel? Nem akarnál valami jót tenni azokért, akiket szeretsz, de akik énrám nem gondolnak? Mondd el, mi van leginkább szíveden; mik az indítóokaid; mik az eszközök, amiket alkalmazni akartál? Ha célhoz nem jutsz, panaszold el nekem, s én megértetem veled, hogy mi az oka! Kit szeretnél megnyerni ügyednek? Én vagyok a szívek Ura, gyermekem, úgy hajlítom őket, ahogy nekem tetszik! Melléd állítom azokat, akikre szükséged lesz; bízzál bennem!

Vannak ellenségeid? Add elő őszintén bánatodat! Ki sértett, ki bántott meg? Emlékezzél az én ellenségeimre! Ugye nem vagy ártatlanabb nálam? Ellenségeid sem rosszabbak, mint az enyéim voltak. Gondold meg ezt, és meg fogsz bocsátani mindenkinek! És én megáldalak érte!

Félsz valami szerencsétlenségtől? Van valami határozatlan aggodalmad, amely minden ok nélkül gyötör? Bízd magad teljesen Gondviselésemre! Íme, én itt vagyok, mindent látok: nem foglak elhagyni!

Vannak a környezetedben olyanok, akiknek szíve már nem olyan odaadó irántad? Vannak talán, akik hibádon kívül elhidegültek tőled, idegenek hozzád? Imádkozzál értük, s én visszavezetem őket hozzád, ha ugyan üdvére válik lelkednek!

Nincs-e valami örvendetes közölnivalód? Miért ne részesítenél engem örömödben? Mondd el, mi vigasztalt meg, mi örvendeztetett meg tegnap óta? Tán valami látogatás, valami levél vagy emlék, amit kaptál? Vagy kísértéseidnek tudtál ellenállni várakozáson fölül? Mindezt én készítettem számodra, gyermekem! Miért ne lennél érte hálás? A hála jótékonyan indít. A jótevő szívesen hallja, hogy megemlékeznek jótéteményeiről.

Nem ígérnél-e meg újra egyet-mást? Tudod, hogy szíved mélyében olvasok; az embereket rá lehet szedni, engem nem; légy tehát őszinte. Elhatároztad-e, hogy kerülöd a bűnre vezető alkalmat, hogy azt a bizonyos valamit, ami rosszra vezet, eltávolítod? Hogy azt a könyvet, amely felizgatja képzeletedet, többé nem olvasod? Hogy azzal az ismerősöddel, aki zavarja lelked nyugalmát, teljesen szakítasz?

Akarsz-e ezentúl barátságos, szeretetteljes lenni azok iránt, akik megbántottak?

Jól van, gyermekem, most menj, láss dolgod után! Légy hallgatag, engedelmes; légy alázatos, szeretettel teljes! Szeresd nagyon a Szeplőtelen Szent Szüzet, hisz ő az én édesanyám; szeresd védőszentedet és őrangyalodat!

Holnap jöjj el ismét, s hozz magaddal még odaadóbb, még szeretőbb szívet! Holnap új kegyelmem, új áldásom lesz számodra!

Ének

Várj és ne félj, az Úr jön már,

Várj és ne félj, hű szívvel várj!


Antoine de Saint-Exupery

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.

Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy leleményessé és ötletessé,

hogy a napok sokféleségében és forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági

sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!

Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak

átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a

váratlan örömöket és magaslatokat! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy

az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan

felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek,

visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és

érlelődünk!


Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága

és szeretete az igazság kimondásához! Az igazságot az ember nem magának

mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok probléma éppen

úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak

várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. Add, hogy

az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és legtörékenyebb

ajándékára méltók lehessünk!


Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a

megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot

közvetíthessek! Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!

Taníts meg a kis lépések művészetére!


Ének

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, ha tiéd Isten, tiéd már minden!

Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj: elég Ő néked!

Ne add föl és ne add alább!

Ne add föl és ne add alább!
Hidd el igaz álmaid!
Megmérettetés kohóján
váltsd nagyobbra szárnyaid.

Hidd a szépet, hidd a vágyad,
hidd el minden jó meséd!
Tarts ki benne, hidd, hogy úgy lesz,
áramolva szerteszét.

Hidd igazát mámorodnak,
hidd teremtő erejét
Istentől kapott jogodnak:
szabadságod erdejét.

Hidd, hogy áldott a jó szándék
miben szolgálsz másokat.
Boldoggá lehetsz hitedben,
adózik az áldozat.

Tarts ki benne, tartsd előre,
megtapasztod hitedet.
Arany csókú reményeddel
hívd elő az egeket.

Ne add föl, és ne add alább!
Nagy dolgokra születtél!
Nem válthatja más valóra
mire te teremttettél.

Legnagyobbra, nagyszerűre,
erényesen arányos
napsütésre, víg derűre.
Tetted legyen szabályos!

Tedd hozzá, mit hozzátehetsz,
kérd ami még hiányzik.
Isten tudja miért születtél
Ő sohasem hibázik.

DM

Vágyakozó tisztulás

Kedvem volna száz gyertyát gyújtani,
hogy fényénél mennyországunk lássam,
hogy idehozzam át azt a földre,
pillantásunk vele pillantásban.

Szeretnék patak vizét hallgatni,
vagy tó tükrén nézni, ahogy arcom
hullámai apró verésében
tükröződik torz, vagy sima harcom.

Szellőnek tartanám oda orcám
behunyt szemmel, simogassa Isten!
Mosolyt derítsen arcomra véle,
mások felé rólam így tekintsen!

Templomok szenteltvíz tartójából
homlokomat hinteném meg jóval.
Mosson meg és oltalmazza vágyam,
romlatlan legyek, mint víz a sóval.

Füleimbe Isten szava bújjon,
vagy madárcsicsergés, zene szálljon,
ami vérem cseppjein át rezdül
átzenélni a teremtett tájon.

Ajkaimba imafüzér hulljon!
Bár mindenre tudnék így felelni!
Mert nem a bemenő ront világon,
hanem mit kifelé engedsz menni.

DM

Tedd bele a szíved!

Tedd bele a szíved!
Tedd a szíved bele!
Bármit mozdul kezed,
szíved indítsd vele!
Ha szíved nem mozdul,
kezed lelankadjon,
hangod elakadjon,
szemed se pillantson!

Tedd bele a szíved!
Tedd a szíved bele!
Nincs oly éjhomály,
mit ne láthatnál vele.
Tanuld meg használni,
nyugodt elmén hevül.
Zúgjon bár a világ,
Ő meg nem szégyenül!

DM

Túrmezei Erzsébet: Ha nem teszek semmit sem

Most nem sietek,
most nem rohanok,
most nem tervezek,
most nem akarok,
most nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Most megnyugoszom,
most elpihenek
békén, szabadon,
mint gyenge gyerek,
és nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.
S míg ölel a fény
és ölel a csend,
és árad belém,
és újjáteremt,
míg nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten,
új gyümölcs terem,
másoknak terem,
érik csendesen
erő, győzelem…
ha nem teszek semmit sem,
csak engedem, hogy szeressen az Isten.

Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején

Mindenható Urunk, atyáink Istene!

Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.

Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.

Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.

Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.

Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!

Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Amen.

Ima Szent Ritához a nehéz helyzetekben

Szent Rita, a lelkierő és türelem lángoló példaképe,
Kérj nekem Istentől szent lelki erőt,
hogy állapotbeli kötelességeimben ne mondjak csődöt,
hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak!
Jézus isteni szívétől esdj ki nekem szelíd szívet,
Amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik,
Szóban és tettben istenfélő.
Szent Pátrónám, mutasd meg nekem a jó utat,
És minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Amen.

Nagyböjti ima

Úr Jézus, kérünk te légy
vezetőnk a megtérésünkhöz
vezető úton.

Veled fogunk áthaladni a sivatagon,
amikor begyakoroljuk, hogy csak arra
koncentráljunk, ami a legszükségesebb
számunkra.

Megengedjük a Szentlélek Úristennek,
hogy faragja lelkünket,
egyik ütéssel a másik után,
s látni fogjuk ahogy szent Arcod
felragyog bennünk.

Látni fogjuk törékenységünk mögött
a te szépségedet.
Megtapasztaljuk, hogy a te szereteted
erősebb a mi bűneinknél,
és kitartóbb annál, ahogy néha
mi eltávolodunk Tőled.

Fel fogjuk fedezni, hogy a Te megbocsátásod
meglazítja szívünkön a csomókat, melyeket
mi egyedül képtelenek vagyunk kibontani

Fel fogjuk ismerni, hogy minden lehetséges
az Igéddel a szívünkben,
s általa legyőzzük a gonoszt. Amen.

Imádság Nagyböjtre

Urunk, Jézus Krisztus,
föltámadásod ünnepéig
a nagyböjti időszakban élünk.

Arra szólít minket ez az idő,
hogy megtérjünk és megújuljunk
keresztény életünkben,
hogy többet imádkozzunk,
és odaadóbban gyakoroljuk
a testvéri szeretet
nagyszerű tetteit.

Ezért kérünk Téged:
Segíts minket,
hogy minden, amit teszünk,
Veled kezdődjék el
és Veled végződjék.

Erősíts minket jó szándékunkban,
hogy a nagyböjti gyakorlatok által
Mindennap
egyre jobbak legyünk. Amen.

Ima az SZMCS újjáalakulásának 30. Évfordulójára

Mi, felvidéki magyar cserkészek, Hozzád emeljük szavunkat Istenünk!
Te alkottad szíveinkbe a cserkészélet tiszta vágyait.
Kiválasztottál, hogy őrt álljunk kincseid fölött.

Köszönjük Neked évtizedeink mérföldkövét: cserkészkacajunkat amely szikládra épül, cserkészmunkánkat, ami Szentlelked lángjától lobog és kurdarcainkat, melyeket kereszted árán megváltottál.Köszönjük, hogy küldesz minket, hogy hangunk harsonád, lelkünk otthonod, tetteink magvetésed legyenek.

Áldd meg igyekezetünket, hogy szülőföldünk méltó őrei maradhassunk! Vezess minket, hogy nekünk szánt tervedet vidám szívvel váltsuk valóra, saját magunk, nemzetünk és a világ javára! Tarts meg minket egymást hordozva az utolsó őrségváltásig, hogy országod eljövetelekor minden ránk bízottal és hozzánk tartozóval jobbodon állhassunk! Ámen. DM

Danczi Mónika: Cserkészvezetőknek

Hátatokon utazunk!
Biztos nehezek vagyunk,
de együtt röpülhetünk!
Eget renget énekünk!

Danczi Mónika: Döntések hídjai

Isten hídja mindig félig kész,
másik felén te vagy építész.
Isten hídja élő szabadság,
mennyből jövő,
benned élő
örök igazság.

Angyalpillér várja tetteid,
hídépítő igaz terveid.
Akaratod ezernyi munkás,
hited
megingathatatlan
megvalósítás.

Szakadék is mindig készen vár,
Isten hídjánál zsoldot kínál.
Csillogó képekkel kopogtat,
szemet csábít
szívet hárít
erőt fitogtat.

Seregeket sorakoztat föl
menny és pokol, benned földre tör.
Rajtad múlik léted mit szolgál.
Hidaidról
csak te döntesz.
Legyen mennyország!

Minden percben vár a nagy Isten.
Minden döntés fele-fele híd.
Érted röppen angyalod itt lenn.
Rajtad múlik hova visz a híd.

Danczi Mónika: Legyen

Legyen Uram, legyen.
Kimondani hegyen
Ezt a nagy szót, nekem
Olykor veszedelem
Olykor engedelem
Olykor kín, gyötrelem,
Olykor szent örömem.
Legyen Uram, legyen.
Hallja meg a világ
Tudja meg aki lát
Hitem fönn a hegyen
Lenn a mély tengeren
Hétköznapok nyomán
Este, reggel korán,
Lemondások során
Legyen Uram legyen.
Terített asztalod
Nekem tartogatod
Én nem válogatok
Amit adsz fogadok
Ha keserű kehely
Ha édes a meszely
Te azt jobban tudod
sarjad istápolod
Nem hagyom el sorod
Legyen Uram legyen.

Danczi Mónika: Hallasd Uram velem hangjaid

Hallasd Uram velem hangjaid
visszhangozzék bennem szívdobbanásod
érjen véget már a fals és torz zene!
Legyen rád hangolt ritmus a szó,
s Téged nézőek a pillantások.

Kereslek Téged itt és ott epedve
toporzékolt évtizedek árnyán.
Mutatnám utunk Feléd, mindhiába.
Lusta álarcok fogságában
pislákolok, mint lidérc a lápján.

Te tedd föl a pontot az i-re,
Te helyezz engem ide vagy oda Uram!
Ott szolgálnám szívesen törvényed,
hol várják, hallják, élik,
akarják tudni
Belőled hulló gyógyírként szavam.

Danczi Mónika: Játszmák nélkül

Játszmák nélkül, tisztán.
Így szeretnék élni.
Semmi szokás, semmi fedés,
semmit nem cserélni.
Higgadtan és bölcsen
igazságot szólni.
Nem keveset, nem is többet,
csak semmi rájátszás.
Tudunk még így egyáltalán?
Lehetne megváltás!

Varga László, Laci atya, Facebook üzenetei

Varga László, Laci atya, kaposvári megyéspüspök napi facebook üzeneteit ajánljuk figyelmetekbe (Facebookon ezen a linken éritek el). Néhányat közlünk itt ízelítőül.

  • Maradj otthon! - és számlád össze, hányszor mutatta meg már szeretetének hatalmát az Úr. Emlékeztesd a szívedet és legyél nagyon hálás!

  • A koronavírus sem akadályozhat meg bennünket abban, hogy teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből szeressük Istent és egymást. Sőt, meghívás és lehetőség!

  • Miközben sorra jönnek ki a találkozásainkat korlátozó intézkedések. Folyamatosan építsünk hidakat, hogy senki ne maradjon egyedül a félelmeivel és a fájdalmával!

  • Miért vagy keresztény? A válaszodtól függ, hogy miként vagy jelen a válságban. Aki kiválasztott, egyben küldetést is szánt neked. Élj vele!

  • Elveszítve az élő, személyes kapcsolatot Jézus Krisztussal, még a hívő keresztény is kételkedővé, hitetlenné és ateistává válhat. Térj vissza a Forráshoz!